Gedragscode voor vrijwilligers van Cross Borders Nepal

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers van Cross Borders Nepal en kinderen/deelnemers aan de activiteiten in projecten in Nepal zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een arm om zich heen prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers van Cross Borders Nepal en kinderen en minderjarigen in Nepal, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting Cross Borders Nepal voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

 

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

 

Tijdens de informatie- en kennismakingsbijeenkomsten zullen we de gedragscode bespreken met je. Wanneer je vrijwilliger van Cross Borders Nepal wilt worden, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragsregels voor vrijwilligers:

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige aan projecten te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. Het is niet toegestaan om de minderjarige mee te nemen naar de plek waar de vrijwilliger tijdelijk verblijft, bijvoorbeeld het vrijwilligersappartement.

7. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.

8. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

9. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen coördinator in Nepal, de heer Bharat Wasti.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator in Nepal.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.